Goval | Instal·lacions

Departament d'Instal·lacions

El departament d’Instal·lacions és el responsable de realitzar les accions d’administrar i orientar, utilitzant correcta i eficientment tots els recursos econòmics, tècnics, material i humans que es disposin, per tal de facilitar la realització dels diferents tipus d’Instal·lacions que ens ocupa. Sempre comptant amb el suport del eficient cos tècnic, amb el que disposa l’empresa.

La empresa disposa de totes les acreditacions necessàries, per tal d’abastar els diferents camps corresponents a l’edificació.

  • Empresa Instal·ladora d’Electricitat (REIE).
  • Empresa Instal·ladora d’Aigua.
  • Empresa Instal·ladora i manteniment d’Instal·lacions tèrmiques en Edificis (REITE).
  • Empresa Instal·ladora de Gas (EG-A) (REIG).
  • Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions petrolíferes de categoria 2 (REIP2).
  • Empresa Instal·ladora i manteniment d’aparells, equips i sistemes de protecció contra-incendis (RECI).
  • Empresa de Telecomunicacions.